IT Governance | Proceed

IT Governance

ממשל IT הינו אחד האתגרים המרכזיים בכל ארגון בעידן של המהפכה התעשייתית הרביעית.

מהפיכה זו מתייחסת לשינויים שמתרחשים בעולם כתוצאה משלושה מרכיבים עיקרים: Big Data, קישוריות ו-Cyber Security.

לשלושת המרכיבים הללו מצטרפים תחומים משיקים שגם הם מתפתחים בקצב מהיר כגון:

אוטומציה, עיצוב תהליכי עבודה, IoT – אינטרנט של הדברים ועוד. בעידן זה, ה-CIO הופך להיות גורם משפיע ביותר סביב שולחן ההנהלה ומשום כך ניהול הטכנולוגיה וממשל ה-IT בארגון הינו גורם קריטי להצלחתו.

Proceed מכסה את תחום ה-IT Governance באמצעות שיטות עבודה וכלים מתקדמים והתאמתם לארגון.

שיטות וכלים אלה כוללים ניהול פורטפוליו הפרויקטים, ניהול מרכז המשאבים הארגוני, ניהול הסיכונים והמשכיות עסקית, ניהול אבטחת המידע, ניהול התפעול ועוד.

אנו מיישמים את המסגרת של IT Governance באמצעות צוותי מומחים תוך יצירת שפה ארגונית משותפת לשם קבלת פתרון חלק ומהיר ככל שניתן.