Program Governance | Proceed

Program Governance

אחת למספר שנים במחזור חייו של ארגון נדרשים שינויים מהותיים על מנת להישאר רלוונטי בשוק בו הוא פועל.

שינויים אלה משפיעים על פרדיגמות עסקיות, תהליכי עבודה ראשיים, מבנים ארגוניים ועוד ומבוצעים במסגרת פרוגרמות ארגוניות.

במקביל, מתנהלות פרוגרמות שונות המורכבות מפרויקטים שונים המשרתים מטרה ארגונית-עסקית גדולה של לקוחות הפירמה.

Proceed מתמחה במתן שירותי ניהול לפרוגרמות טכנולוגיות עתירות פעילות ותקציב (מגה פרויקטים) תוך מתן תמיכה רב מימדית

הכוללת היבטים ארגוניים, טכנולוגיים, תפעוליים ועסקיים.

הייחודיות שלנו היא בהתאמת מתודולוגיה סדורה וכלים מותאמים ללקוחותינו התומכים בכל תחומי הידע הרלוונטיים

כגון ניהול התכולה, ניהול לוחות הזמנים, ניהול התקציב והסיכונים, ניהול המעבר לתפעול שוטף תוך וידוא התועלות העסקיות ועוד.

כל זאת מלווה בניהול הממשקים והתקשורת בין כלל התחומים, הפרויקטים / קומפננטות ובעלי העניין, באמצעות נהלי עבודה סדורים,

מטרות ויעדים, גופי ניהול ופונקציות מפתח רלוונטיות.